CONDICIONS GENERALS

1. MONEDA I IMPOSTOS
Els preus en aquesta pàgina web es mostren en EUROS (€).

L’usuari sempre coneixerà el preu i les característiques dels articles oferts prèviament a la seva adquisició, venint aquests detallats i determinats al costat de cada article en aquesta pàgina web.

Els preus en EUROS tenen inclòs el 21 per cent d’IVA, que s’aplicarà a tots els articles i compres.

Els preus reflectits a la pàgina són els preus definitius excepte error tipogràfic.

Els productes en oferta apareixen etiquetats com a tals, detallant-se en les característiques de l’article el preu anterior i el nou preu en oferta.

www.eldiluvi.cat/botiga es reserva el dret de modificar el preu de qualsevol producte sense previ avís.

2. RECONEIXEMENT I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS
Les següents condicions regulen la venda dels productes presentats en aquesta pàgina web per GOLA SECA COOP.V. (d’ara endavant, TITULAR) amb domicili en C/ Zurbaran 31, 2 E, CP. 03420 Castalla (Alacant), amb CIF F42567594, propietària de la web www.eldiluvi.cat/botiga.

El servei www.eldiluvi.cat/botiga es brinda a l’usuari (d’ara endavant, USUARI) en virtut dels termes i condicions del present Acord de Termes i Condicions del servei www.eldiluvi.cat/botiga i de conformitat amb les normes d’operació i disposicions publicades periòdicament per www.eldiluvi.cat/botiga.

El present document suposa l’acord complet entre l’Usuari i el Titular i preval sobre qualsevol acord anterior subscrit per les parts en relació amb l’objecte del present.

El present avís i informació legals regula l’ús del servei www.eldiluvi.cat/botiga i que el Titular posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
Els serveis prestats per www.eldiluvi.cat/botiga són de venda de productes a distància a través d’Internet. El Titular posa a la disposició de l’Usuari el servei web de caràcter gratuït per a la informació i aparador virtual dels productes. Els preus dels productes estan fixats en cada article i són visibles abans de l’adquisició del producte des del nostre servei.

Els preus exposats en el servei www.eldiluvi.cat/botiga, porten el 21% d’IVA inclòs.

El Titular es reserva el dret de modificar el preu de qualsevol producte sense previ avís.

El Titular podrà, en un futur, proporcionar a l’Usuari nous continguts, serveis, productes o facilitats addicionals, siguin o no gratuïtes, que incrementin les prestacions disponibles per a l’Usuari. Al seu torn, el Titular es reserva el dret de cancel·lar unilateralment qualsevol dels continguts, serveis o utilitats incorporades al servei www.eldiluvi.cat/botiga.

4. ENLLAÇOS EXTERNS
El Titular no es fa responsable per l’edició, revisió i censura de la informació, ni es compromet a verificar el contingut de les pàgines o llocs amb els quals l’Usuari es connecti a través del servei www.eldiluvi.cat/botiga. Per tant, www.eldiluvi.cat/botiga no es fa responsable de la verificació del compliment de les normes que protegeixen els Drets d’Autor, de la legalitat o de la decència del contingut de les pàgines a les quals es tingui accés a través del servei www.eldiluvi.cat/botiga, tampoc serà responsable dels bàners mostrats en les llistes d’enllaços del servei www.eldiluvi.cat/botiga, ja que aquests no són propietat del Titular.

5. MODIFICACIONS EN EL SERVEI
Per les mateixes raons anteriorment esmentades, el Titular es reserva el dret de modificar o interrompre el Servei www.eldiluvi.cat/botiga en tot o en part, havent intervingut o no notificació a l’Usuari. El Titular no serà responsable davant l’Usuari ni davant tercers per haver exercitat el seu dret de modificar o interrompre el servei de www.eldiluvi.cat/botiga.

6. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
L’Usuari accepta expressament assumir exclusivament tot risc provinent de la utilització del servei www.eldiluvi.cat/botiga. El servei www.eldiluvi.cat/botiga es brinda sobre la base de “així com està” i “segons estigui disponible“.

El Titular no garanteix que el servei respongui als requisits de l’usuari ni que el servei no sigui interromput ni que sigui segur, oportú o exempt d’errors, com tampoc assegura els resultats que s’obtinguin de la utilització del servei, ni l’exactitud o confiabilitat de la informació obtinguda a través del servei. Tampoc garanteix la correcció de defectes en el servei.

El Titular expressament nega haver ofert qualsevol tipus de garantia, ja sigui explícita o implícita, incloses les garanties implícites provinents del títol, aptitud per a la venda, adequació per a una fi determinada i no-contravenció.

L’Usuari declara haver comprès i acceptat que qualsevol material i/o informació descarregats del sistema o obtinguts de qualsevol forma a través de la utilització del servei corre pel seu compte i risc i que ha de ser l’únic responsable pels danys que poguessin causar en el seu sistema informàtic o per la pèrdua de dades ocasionada per la descàrrega de material i/o informació.

El Titular no garanteix cap dels béns ni serveis adquirits o obtinguts a través del servei ni les transaccions realitzades a través del servei.

Cap recomanació ni informació obtingudes per un usuari, directament de www.eldiluvi.cat/botiga o a través del servei, ja sigui en forma oral o escrita, podrà constituir-se en garantia del titular si no ha estat assumida aquí expressament.

7. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
El Titular no es responsabilitza per la impossibilitat d’ús, la interrupció de negocis ni els danys directes o indirectes, especials, incidentals, o conseqüents de qualsevol tipus (inclosa la pèrdua de beneficis) sense tenir en compte la forma en què el fet hagués tingut lloc, ja fos aquest contractual, colapse (incloent negligència), responsabilitat pel producte o de qualsevol altra forma, àdhuc en el cas que s’hagués advertit a www.eldiluvi.cat/botigaa de la possibilitat de tals danys.

8. PROHIBICIÓ DE REVENDA O ÚS COMERCIAL DEL SERVEI
La utilització del Servei és personal per a l’Usuari únicament. L’Usuari accepta no cedir ni fer cap tipus d’ús comercial del Servei sense l’exprés consentiment del Titular.

9. INDEMNITZACIÓ
L’Usuari accepta indemnitzar i exonerar de tota responsabilitat al Titular i als seus subsidiaris de qualsevol reclamació o demanda, inclosos honoraris raonables d’advocats, presentades per tercers com a conseqüència de l’ús del Servei www.eldiluvi.cat/botiga per l’Usuari, o per la infracció per part de l’Usuari a l’establert en el present acord, així com també per la infracció per l’Usuari o un altre usuari del Servei www.eldiluvi.cat/botiga mitjançant l’ordinador de l’Usuari, de la propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre dret d’una persona física o jurídica.

10. FI DE LA RELACIÓ
Tant l’Usuari com el Titular podran donar per finalitzat el Servei a qualsevol moment, sense preavís, amb justificació o sense ella, i tal decisió es farà efectiva immediatament. El Titular no serà responsable davant l’Usuari ni davant tercers per la terminació del Servei www.eldiluvi.cat/botiga.

En cas de desacord de l’Usuari a qualsevol dels termes i condicions del present acord o qualsevol de les seves modificacions, o en cas de no estar satisfet del Servei www.eldiluvi.cat/botiga, l’únic recurs immediat que li cap és:

(1) interrompre l’ús del servei.

Al moment de la terminació del Servei cessen immediatament els drets de l’Usuari a utilitzar el Servei www.eldiluvi.cat/botiga.

11. NOTIFICACIONS
Tota notificació entre les parts haurà d’efectuar-se per escrit i enviar-se ja sigui per E-mail o pel sistema de correus. El Titular podrà transmetre notificacions o missatges a través del Servei a fi d’informar a l’Usuari sobre els canvis introduïts en el present acord, el Servei www.eldiluvi.cat/botiga o altres temes d’importància. Aquestes transmissions seran considerades com a notificacions a l’Usuari.

12. DRETS DE PROPIETAT DEL CONTINGUT
L’Usuari reconeix que el contingut, inclòs però no limitat a ell, de textos, programari, música, so, fotografies, vídeo, il·lustracions i un altre material que es trobi presentada en el servei www.eldiluvi.cat/botiga (“Contingut”), pel Titular o pels proveïdors del Titular, està emparat pels drets de propietat intel·lectual, patents i marques comercials i registrades, marques de serveis, i altres drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial; per això, es faculta a l’Usuari a utilitzar aquest Contingut en la forma en què ho autoritzin expressament el Servei www.eldiluvi.cat/botiga. Se li prohibeix a l’Usuari copiar, reproduir, distribuir o realitzar creacions basades en aquest Contingut sense que el Servei www.eldiluvi.cat/botiga ho autoritzi expressament.

13. TERMES GENERALS
El present acord es regirà per la Llei espanyola, sotmetent-se les parts per a qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord als Jutjats i Tribunals de la ciutat d’Alcoi (Espanya).

L’Usuari no cedirà dret ni obligació alguna derivada del present acord, tret que intervingui el consentiment exprés per escrit del Titular. Qualsevol intent de cessió de l’Acord sense l’esmentat consentiment serà nul i mancarà de tot efecte. No obstant això l’anterior, el Titular tindrà dret a cedir el present acord amb tots els seus drets i obligacions ja sigui per venda del servei, dissolució, escissió, fusió d’empreses o de qualsevol altra forma de transmissió. Aquest contracte serà aplicable obligatòria i tindrà efecte entre les parts i els seus respectius representants, hereus, administradors, successors i titulars de transmissions autoritzades, excepte l’aquí establert.

Si un tribunal competent considerés que alguna disposició o disposicions del present acord anés contrària a la llei, tal o tals disposicions seran redactades novament de forma tal que reflecteixin el més fidelment possible les intencions de les parts, mentre les altres disposicions es mantindran vigents i aplicables.

En el cas que alguna de les clàusules del present Acord resultés invàlida o inaplicable, la part vàlida o aplicable i les restants disposicions de l’Acord es mantindran vigents i aplicables.

Tota renúncia al dret de reclamació (explícita o implícita) de qualsevol de les parts a qualsevol infracció del present Acord no constituirà renúncia al dret a reclamació per una altra infracció o per una infracció subsegüent. No es renunciarà a cap disposició de l’Acord per acte, omissió o desconeixement d’una de les parts o dels seus representants o empleats, sinó per mitjà d’un instrument escrit i signat en el qual es renunciï expressament a aquesta disposició.

Els títols de les clàusules en el present acord s’utilitzen únicament per a la comoditat de les parts i manquen de significació legal o contractual.

X